BASHKIA TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele pranim në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

14-Specialist, Sektori i Menaxhimit të Mjedisit,Ekonomisë Qarkulluese dhe Burimeve të Energjisë   – Drejtoria e Politikave Mjedisore,Inovacionit dhe Zgjidhjeve Inteligjente, Drejtoria e Përgjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm – Kategoria: III-b

15-Drejtor, Drejtoria e Arkivit Qëndror dhe Protokollit, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore,Bashkia Tiranë – Kategoria: II-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

14- shpallje SP

15- shpallje NG