Bashkia Tiranë, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

18-Përgjegjës Sektori, Sektori i Shqyrtimit të Projekteve të Fondit të Komuniteteve,Drejtoria e Bashkëpronësisë dhe Fondit të Komuniteteve, Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të Nja dhe Emergjencave Civile,Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

20-Specialist, Sektori i Rritjes së Kapaciteteve,Drejtoria e Trajnim Zhvillimit, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore – Kategoria: III-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

20- Shpallje SP

19- Shpallje NG