BASHKIA TIRANË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

 • 720- Specialist – Sektori Inovacionit ,Zhvillimit te Qendrueshem dhe Zbatimit te Projekteve Smart-City, Drejtoria Politikave Mjedisore, Inovacionit dhe Zgjidhjeve Inteligjente, Drejtoria e Pergjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit te Qendrueshem Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a
 • 721 – Pergjegjes Sektori i Menaxhimit te Qendrave te Informacionit, Drejtoria e Promovimit dhe Zhvillimit te Industrise se Turizmit , Drejtoria e Përgjithshme e Promovimit te Qytetit Bashkia Tirane Kategoria e Pages.: III-a
 • 722- Specialist – Sektori i Asistences Ligjore e Legjislacionit, Drejtoria Juridike, Drejtoria e Pergjithshme Juridike e Asteve dhe Legjislacionit ,Bashkia Tirane – Kategoria: III-b
 • 723-Pergjegjes Sektori i Menaxhimit te Mjedisit, Ekonomise Qarkulluese dhe Burimeve te Energjise, Drejtoria Politikave Mjedisore, Inovacionit dhe Zgjidhjeve Inteligjente, Drejtoria e Pergjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit te Qendrueshem bashkia Tirane – Kategoria: III-a
 • Inspektor në  Policinë e Bashkisë së Tiranës          ( 8 inspektorë)
 • Polic në Policinë e Bashkisë së Tiranës                    (108 policë)
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 720-708 shpallje SP
 • 721-709 shpallje NG-jashte
 • 722-710 shpallje SP
 • 723-711 shpallje NG
 • Shpallje per vende te lira pune – Policia Bashkiake 2022