BASHKIA TIRANË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin Kreu i III “Ndarja e Funksioneve, nivelet, detyrat,procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”, VKB nr.166 datë 24.12.2021 për “Miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe detajimin e Buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2022”, Urdhërit të Kryetarit 7574 date 18.02.2020 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së MZSH Bashkia Tiranë”,  Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Tiranës njofton se në Drejtorinë e MZSH-së shpallen:

 

2 (dy) pozicione   – Punonjës drejtues automjetesh zjarrfikëse  (niveli bazë),

 

3 (tre) pozicione   – Punonjës  zjarrfikës lftues, shpëtues, evakuues (niveli bazë)

 

1 (një) pozicion    -Inspektor parandalimi (niveli i mesëm)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallja MZSH 2022