BASHKIA TIRANË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

 

  1. 712- Specialist i Sherbimeve Publike, Njesia Administrative Farke, Bashkia Tirane, – Kategoria: IV-a
  2. 711- Pergjegjes Sektori, – Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Bashkiake Njesia Administrative Nr.2 Bashkia Tirane- Kategoria: III-a
  3. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 712-699 shpallje sp 
  4. 711-698 shpallje