Bashkia Tiranë, Vend i lire pune

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele pranim në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

61-Specialist, Sektori për Hartimin e Pagave dhe Strukturave Organizative, Drejtoria e Vlerësimit të Performancës, Masave Administrative dhe Motivimit te Stafit, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

61- Shpallje SP