Bashkia Tiranë, Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin:

16-Drejtor, Drejtoria e Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar, Drejtoria e Përgjithshme për Marrëdhëniet me Publikun dhe Jashtë, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

16- Shpallje DR-NG