BASHKIA TIRANË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

731- Pergjegjes Sektori – Sektori i Zhvillimit te Programeve Kulturore, Drejtoria e Rinise, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit, – Kategoria: III-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

731-725 shpallje NG