BASHKIA TIRANË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  1. 717- Specialist – Drejtoria e Zhvillimit dhe GIS, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit Inovacionit dhe te Dhenave, Bashkia Tirane – Kategoria: III-b
  2. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 717-705 Shpallje SP