Bashkia Tiranë VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë për pozicionin:

604-Përgjegjës Sektori – Sektori i Planifikimit te Projekteve , Drejtoria e Projekteve Strategjike, Drejtoria e Pergjithshme te Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

  1. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR
  2. 604-554 shpallje (1)