Bashkia Tiranë Vend i Lire pune

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

1. 597-Specialist – Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Drejtoria e Investimeve te Puneve Publike, Sektori i Rindertimit te Puneve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

PER ME TEPER KLIKONINE LINKUN BASHKENGJITUR 597-547 shpallje