BASHKIA TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Urdhërit nr. 45425 datë 29.12.2023 për miratimin e strukturës dhe organikes te Aparatit të Bashkisë së Tirane” Bashkia e Tiranës shpall procedurat e konkurimit për vendin e lirë:

  •  Shofer, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Farkë.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: SHPALLJE me kontrate shofer NJA Farke