Bashkia Tiranë, Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë pranim nga jashtë për pozicionin:

  • Drejtor, Drejtoria e Emergjencave Civile, Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve ne Bashkepronesi Adminsitrimit te Nja-ve dhe Emergjencave Civile – Kategoria: II-b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 144 – shpallje jashte