Bashkia Tiranë, Vend i lire pune

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele pranim në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

102- Specialist, Sektori I Përfshirjes Sociale dhe Barazisë Gjinore , Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 102- Shpallje SP