Bashkia Tiranë, Tirana Parking, Vende te lira pune

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Urdhërit nr. 334, datë 01.02.2024 “Për miratimin e Strukturës dhe Organikës të Institucionit “Tirana Parking”, Institucioni Tirana Parking, shpall proçedurat për vendet e lira të punës:

1. Kryeinspektor, Drejtoria e administrimit të shërbimit të parkimit me pagesë në sheshe dhe terminale (kategoria e pagës III-A)- 1 vend

2. Punonjës shërbimi, Drejtoria e administrimit të shërbimit të parkimit me pagesë në sheshe dhe terminale (kategoria e pages, klasa VIII) – 3 vend

3. Specialist,sektori Hartografi Gis, Drejtoria e shërbimit të parkimit në rrugë.rezident,taxi dhe hartografi GIS, (kategoria e pagës III-B)- 1 vend

4. Përgjegjës sektori i asistencës Ligjore dhe Përfaqësimit Gjyqësor, Drejtoria Juridike (kategoria e pagës III-A)- 1 vend

5. Specialist, Drejtoria e Prokurimit Publik (kategoria e pages III-b) – 1 vend

6. Specialist, Drejtoria e Prokurimit Publik (kategoria e pages IV-A) – 1 vend

7. Specialist, sektori i komunikimit me publikun, Drejtoria e komunikimit me publikun, (kategoria e pagës IV-a)- 1 vend

8. Specialist arkive, sektori i burimeve njerëzore, Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, (kategoria e pages III-b) – 1 vend

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: AKPA Njoftim shpallje vende vakante dt. 09.04.2024 email