Bashkia Tirane, Tirana Parking, Vend i lire pune

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Urdhërit nr.28272/1, datë 05.10.2022 “Për miratimin e Strukturës dhe Organikës të Institucionit “Tirana Parking”, Institucioni Tirana Parking, shpall proçedurat për vendet e lira të punës:

 

1. Specialist Jurist kategoria III-b, Drejtoria Juridike dhe Prokurimet – 1(një) vend

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Tirana Parking njoftim shpallje vend vakant