BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  1. 471-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimit Social, Lagja 14, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Geralda Mata

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28/10/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane

 

1. 471-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimit Social, Lagja 14, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Besnik Cina
2. Endrit Sholla
3. Esmeralda Vefa
4. Isabela Hoxha
5. Malvina Dishi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28/10/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane