BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PRANIM NGA JASHTË NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë njofton se për pozicionin :

  •  512-Drejtor-Drejtoria e Kulturës dhe Trashëgimisë Kulturore, Drejtoria e Përgjithshme e Promovimit të Qytetit, Bashkia Tiranë – Kategoria II-b,

Kandidati fitues është :

  1. Dhimitraq Furxhiu 76 pikë