BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

  • 520-Specialist -Sektori i Integrimit Europian, Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve te Huaja , Drejtoria e Pergjithshme e Projekteve Strategjike dhe Zhvilimit Ekonomik, , Bashkia Tirane – Kategoria: III-b

    -Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit