BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Drejtor – Drejtoria e Zonës së Lirë Ekonomike dhe Investimeve të Huaja, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-b

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë njofton se kandidati fitues është:

1. Esmeralda Byberi             78 pikë