BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

  • 518- Specialist per Infrastrukturen- Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës,Njesia Administrative Zall-Bastar , Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a
  1. Manjola Shllaku

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 09/03/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 519- Drejtor -Drejtoria e Investimeve te Puneve Publike, Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tirane – Kategoria: II-b

    -Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit