BASHKIA TIRANE – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. 480-Specialist – Sektori i Zbatimit te Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit, Dejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Almira Zenollari
2. Ana Reci
3. Anairda Xhetani
4. Ani Ibrahimaj
5. Anisa Myrtaj
6. Jonida Spaho
7. Kamela Cela
8. Kledja Veizaj
9. Manuela Farrici
10. Matilda Progja
11. Mimoza Çorbaxhiu
12. Orkela Kondaj
13. Sara Gashi
14. Sara Zaimi
15. Valbona Dimni

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20/11/2019  ora 13.00 Bashkia Tiranë

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25/11/2019  ora 14.00 Bashkia Tiranë