BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 516-Përgjegjës Sektori – Sektori i Ujësjellës Kanalizimit, Drejtoria e Rrjeteve, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Alma Ristani
2. Ornela Roshi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 02/03/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë