BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 513-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Publike, Njësia Administrative Bërzhitë, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

    Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit nga jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 513-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Publike, Njësia Administrative Bërzhitë, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Erjola Tuzi
2. Gerjola Bakiu

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28/02/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 515-Specialist – Sektori i Shpronësimeve, Drejtoria e Pasurive të Palujtshme, Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Aferdita Pitikoja
2. Donisela Mamani
3. Everest Çorbaxhi
4. Florian Meta
5. Kreshnik Krantja
6. Rafaela Veli
7. Rigena Marashi
8. Ronilda Dedvukaj
9. Sokol Krasniqi
10. Xhiljola Halilaj

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 04/03/2020 0 ora 13.00 Bashkia Tiranë

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06/03/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë