BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

1. 517-Specialist për Mbrojtjen e Fëmijëve – Zyra e Shërbimeve Sociale, Njesia Administrative Zall-Bastar, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit