BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë,në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të procesit të ankimimit për pozicionin/pozicionet:

  • 504-Specialist për Urbanistikën -Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës, Njesia Administrative Zall-Herr, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

-Njofton përfundimin e procedurës pa fitues!

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

  • 504-Specialist -Sektori i zhvillimit te Projekteve, Drejtoria e Projekteve Strategjike, Drejtoria e Pergjithshme te Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tirane, – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Olsi Bulku74 pikë
2. Ermelinda Thanasi73 pikë
3. Ronilda Dedvukaj67 pikë
4. Dorian Mjekaj60 pikë

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • 511-Specialist – Drejtoria e Zones se Lire Ekonomike dhe Investimeve te Huaja Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Aferdita Pitikoja      2. Alban Asllani
3. Aldi Ruli                   4. Antonela Qendro
5. Arjanita Maja          6. Blerina Ballesha
7. Bora Skënderi         8. Dritan Thomaraj
9. Eduard Hoxha        10. Entela Shehaj
11. Eva Marku             12. Evald Shehu
13. Fatma Hila            14. Fellenxa Uku
15. Florian Kazazi       16. Hajdër Koxha
17. Inelda Gjoka          18. Ira Bufi (nano)
19. Malvina Celami     20. Malvina Dishi
21. Marsid Miolli        22. Qazim Fucija
23. Romario Zoga       24. Rozeta Buna
25. Uarda Celami        26. Valbona Dimni
27. Zeqir Vodha

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28/02/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 02/03/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 510- Drejtor – Drejtoria e Zones se Lire Ekonomike dhe Investimeve te Huaja, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Manjola Shllaku

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24/02/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit nga jashtë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 510- Drejtor – Drejtoria e Zones se Lire Ekonomike dhe Investimeve te Huaja, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Adrian Prenga
2. Esmeralda Byberi
3. Lindita Caci backa
4. Sokol Krasniqi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24/02/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane