BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  1. 515-Specialist – Sektori i Shpronësimeve, Drejtoria e Pasurive të Palujtshme, Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Aferdita Pitikoja
2. Donisela Mamani
3. Everest Çorbaxhi
4. Florian Meta
5. Kreshnik Krantja
6. Rafaela Veli
7. Rigena Marashi
8. Ronilda Dedvukaj
9. Sokol Krasniqi
10. Xhiljola Halilaj

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 04/03/2020 ora 13.00 Bashkia Tiranë

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06/03/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë

 

2. 516-Përgjegjës Sektori – Sektori i Ujësjellës Kanalizimit, Drejtoria e Rrjeteve, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Alma Ristani
2. Ornela Roshi

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 02/03/2020 ora 13.00 Bashkia Tiranë

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 02/03/2020 ora 14.00 Bashkia Tiranë

3. 502-Specialist në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Njësinë Administrative Ndroq, kategoria e pagës IV-a;
Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Silvana Qosaj78 pikë
2. Bledar Goga74 pikë

 

4. 503-Specialist Finance në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, Njesia Bashkiake Njesia Administrative nr.9, Bashkia Tirane, – Kategoria: IV-a
Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Argita Baci78 pikë
2. Klodiana Deda73 pikë
3. Zeqir Vodha73 pikë