BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,

  • 515-Specialist – Sektori i Shpronësimeve, Drejtoria e Pasurive të Palujtshme, Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

  • Erida Sulstarova
  • Stela Maze

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14/02/2020 ora 14.00 bashkia Tirane