BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 502-Specialist në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Njësinë Administrative Ndroq, kategoria e pagës IV-a;

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Bledar Goga
2. Silvana Qosaj