BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

1. 508-Specialist Jurist -Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njesia Administrative Krrabe, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Ahmet Kerxhaliu
2. Anjeza Nisi
3. Astrit Osmani
4. Dritan Maloku
5. Edmir Dalliu
6. Edona Tusha
7. Elisa Telharaj
8. Elvira Dollamaja
9. Enxhi Kaja
10. Ergerta Qato
11. Esmeralda Mustefaraj
12. Flogerta Biba
13. Makbule Shaba
14. Malvina Shira
15. Migena Kycyku
16. Nertila Hodo
17. Stela Biba
18. Suela Alla
19. Xhuljana Aldisha

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26/02/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 02/03/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane