BASHKIA TIRANE – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  1. 485- Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Publike, Lagje 12, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a
    Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

    1. Liman Keta

    Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/11/2019 ora 13.00 Bashkia Tiranë