BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 509- Pergjegjes Sektori – Sektori i Planifikimit te Burimeve Njerezore,Rekrutimit dhe Procedurave, Drejtoria e Procedurave të Burimeve Njerëzore dhe Trajnim Zhvillimit, Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit Strategjik dhe Burimeve Njerezore, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

– Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit.

  • 508-Specialist Jurist -Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njesia Administrative Krrabe, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit