BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se kandidati fitues është:

SHPALLJA E FITUESIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

445- Përgjegjës Sektori i Kontrollit Financiar dhe Kontabilitetit, Drejtoria e Financës, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë – Kategoria III-a

1. Irisi Gjonaj75 pikë

446- Përgjegjës Sektori i Shërbimeve Publike, Njësia Administrative Njësia Bashkiake Nr 4, Bashkia Tiranë – Kategoria III-a

1. Marsela Sinjari75 pikë