BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

 

  • REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE
  • 508-Specialist Jurist -Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njesia Administrative Krrabe, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

  • 509- Pergjegjes Sektori – Sektori i Planifikimit te Burimeve Njerezore,Rekrutimit dhe Procedurave, Drejtoria e Procedurave të Burimeve Njerëzore dhe Trajnim Zhvillimit, Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit Strategjik dhe Burimeve Njerezore, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

    Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

 

REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NGA JASHTË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

  • 505- Pergjegjes Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Administrative Krrabe, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Eduard Hoxha
2. Xhevahir Filja

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30/01/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane

REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

  • 504-Specialist -Sektori i zhvillimit te Projekteve, Drejtoria e Projekteve Strategjike, Drejtoria e Pergjithshme te Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tirane, – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Dorian Mjekaj
2. Eduard Hoxha
3. Eliona Golemi
4. Ermelinda Thanasi
5. Kreshnik Krantja
6. Llazar Marolli
7. Lorela Avda
8. Olsi Bulku
9. Rigena Marashi
10. Romario Zoga
11. Ronilda Dedvukaj
12. Sokol Krasniqi
13. Stela Maze
14. Valdete Bardhoshi

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 04/02/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 07/02/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane