BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se kandidati fitues është:

  • NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

 

  •  496-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Petrelë, Bashkia Tiranë – Kategoria III-a

    1. Margarita Himi 74 pikë

  • 497- Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Zall-Bastar, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a
  1. Ruzhdi Kabili 73 pikë