BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  1. 445- Pergjegjes Sektori i Kontrollit Financiar dhe Kontabilitetit ,Drejtoria e Finances, Drejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Irisi Gjonaj

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20/01/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane

 

2. 446- Pergjegjes Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Administrative Njesia Bashkiake Nr 4, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Ervisa Krrusa
2. Marsela Sinjari
3. Natasha Gjylameti

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20/01/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane

 

3. 505- Pergjegjes Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Administrative Krrabe, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a
Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Eduard Hoxha
2. Xhevahir Filja

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30/01/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30/01/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane