BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:
1. 503-Specialist Finance në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, Njesia Bashkiake Njesia Administrative nr.9, Bashkia Tirane, – Kategoria: IV-a
Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

2. 504-Specialist për Urbanistikën -Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës, Njesia Administrative Zall-Herr, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

3.505- Pergjegjes Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Administrative Krrabe, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit