BASHKIA TIRANE – SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 • 477-Specialist për Infrastrukturën – Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës, Njësia Administrative Krrabe, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Blerim Balla
2. Entela Shehaj
3. Florian Meta
4. Inelda Gjoka
5. Kristi Naço
6. Llazar Marolli
7. Ornela Rexha
8. Romario Zoga

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 04/11/2019 9 ora 14.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 07/11/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane

 • 480-Specialist – Sektori i Zbatimit te Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit, Dejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b
 • Klaudja Zylyftari
 • Anila Ceca

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 04/11/2019 ora 14.00 Bashkia Tirane

 • 484-Specialist – Sektori i Regjistrimit dhe Inventarizimit, Drejtoria e Pasurive te Paluajtshme, Drejtoria e Pergjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b
 • Enkeleda Ademi
 • Majlinda Metani

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11/11/2019 Bashkia Tirana ora 13.00

 

 • 483- Specialist – Specialist i Perkrahjes Sociale, Sektori i Sherbimit Social, Njesia Adminisistrative Peze, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

 • 481- Specialist – Sektori i Shqyrtimit te Aplikimeve, Drejtoria e Kontrolli te Zhvillimit te Territorit, Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b
 • Albana Cika

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 04/11/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane

 

 • 469-Specialist jurist – Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njesia Administrative Kashar, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Ferit Shehi
2. Grisilda Agolli
3. Kozeta Koxhaj

 

 • 478-Specialist jurist – Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njesia Administrative Vaqarr, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b
 • Florian Peri

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31/10/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane