BASHKIA TIRANË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  1. 496-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Petrele, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Margarita Himi

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13/01/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13/01/2020 ora 14.00 Bashkia Tirane

 

  • 501- Pergjegjes Sektori – Sektori i Keshillimit te Karrieres, Drejtoria e Nxitjes se Punesimit, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Sociale,Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

    Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit