BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 152-Specialist, Sektori i Ekosistemit TECH, Drejtoria e Inovacionit, Zhvillimit dhe GIS, Drejtoria e Përgjithshme e Qeverisjes Elektronike dhe Inovacionit, Bashkia Tirane, Kategoria: III-b

Kandidati fitues është: 1-Ina Zeqollari 74 pikë

 

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

  • 153-Drejtor, Drejtoria e Makroplanifikimit Vendor, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Tirane, Kategoria: II-b

Kandidati fitues është: 1-Renilda Hyseni 79 pikë