BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te nenit 22 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar, si dhe te Kreut IV, te
Vendimit nr.243, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, ne perfundim te fazes se
vleresimit te kandidateve, Bashkia Tirane njofton se per pozicionin:

  • 149- Specialist Finance, Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese, Njesia Administrative Peze,
    Kategoria IV-a

Kandidatet fitues jane:

1 Alma Tabaku
2. Ardjana Cullhaj
3. Artan Ramaj
4. Ederiana Avdulaj
5. Lorela Hoxha