BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Nenit 26 te Ligjit 152/2013 “Per Nepunesin Civil” i ndryshuar, si dhe te Kreut III, te
Vendimit Nr. 242, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Bashkia Tirane, ne perfundim te
procedures se ngritjes ne detyre njofton se per pozicionin:

  • 146- Pergjegjes Sektori, Sektori i Prokurimeve te Infrastruktures Publike, Drejtoria e Prokurimeve te Infrastruktures Publike, Bashkia Tirane, Kategoria: III-a

Kandidati fitues eshte: Klementin Syla 76 pike

 

  • 148- Pergjegjes Sektori, Sektori i Zhvillimit,Drejtoria e Inovacionit, Zhvillimit dhe GIS,
    Drejtoria e Pergjithshme e Qeverisjes Elektronike dhe Inovacionit, Kategoria: III-a

Kandidati fitues eshte: – Erisa Mushgjata 79 pike