BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Urdhërit nr. 45425 datë 29.12.2023 për miratimin e strukturës dhe organikes te Aparatit të Bashkisë së Tirane” ju bëjmë me dije se për pozicionin:

  • Sanitare, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative, Njësia Bashkiake nr.4.

Kandidati fitues është: 1- Madalena Ymeri

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 153- Drejtor, Drejtoria e Makroplanifikimit Vendor, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Tirane, Kategoria: II-b

Kandidati i kualifikuar është:

1. Renilda Hyseni

A.Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 3/06/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3/06/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.