BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

  • 145 Përgjegjës Sektori,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse ,Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.4, Kategoria III-a

Kandidati fitues është:

· Mario Daku 76 pikë

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

  • 157- Specialist për Urbanistikën, Sektori i Shërbimeve Publike , Njësia Administrative, Njësia Bashkiake nr. 5, Bashkia Tiranë, Kategoria: IV-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar