BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Pranim nga Jashtë njofton se per pozicionin:

  • 142- Përgjegjës Sektori ,Sektori i Zbatimit të Buxhetit, Drejtoria e Buxhetit, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar,Bashkia Tiranë,Kategoria III-a

Kandidati fitues është:

1- Marjola Hamzallari 78 pikë

 

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 141- Specialist, Sektori i Zbatimit dhe i Monitorimit te Politikave dhe Konceptimit te Akteve, Drejtoria e Zhvillimit te Qendrueshem, Emergjencave Natyrore, Drejtoria e Pergjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit te Qendrueshem, Kategoria: IV-a

Kandidati fitues është:

1. Ergi Petanaj 84 pikë

2. Fiorda Skifteri 80 pikë

3. Hasan Golli 79 pikë

4. Afrim Mera 78 pikë

5. Erind Vuka 77 pikë

6. Sara Qesari 76 pikë

7. Arjan Gusho 76 pikë

8. Redona Bregu 75 pikë

9. Elvis Lelaj 73 pikë

10. Etleva Starova 73 pikë

11. Rei Kalesha 73 pikë

12. Gisela Luzi 73 pikë

13. Alvisa Toska 73 pikë

14. Marsida Bregu 73 pikë

15. Artjon Axhami 73 pikë

16. Gisela Cela 73 pikë

17. Endri Ndoci 72 pikë

18. Joana Abazi 72 pikë

19. Elona Shatri 72 pikë

20. Irida Mançellari 72 pikë

21. Alketa Pashaj 71 pikë

 

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Urdhërit nr. 45425 datë 29.12.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikes te Aparatit të Bashkisë së Tiranë’, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës njofton se për pozicionin:

  • 1- Shofer, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Farkë

Kandidati fitues është: Julian Shkalla