BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin

  • “Specialist infrastrukture” në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike, Bashkia Vlorë, me procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, KPP shpall rezultatin përfundimtar të konkurentëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë: 1. Merita Todhe