BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Ngritje në detyrë njofton se per pozicionin:

  • 143- Përgjegjës Sektori, Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit, Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë, Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë fitues

  • 144- Drejtor, Drejtoria e Emergjencave Civile, Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve ne Bashkepronesi Adminsitrimit te Nja-ve dhe Emergjencave Civile, Bashkia Tiranë – Kategoria II-b

Kandidati i kualifikuar është:

1. Elona Gogo

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 2/05/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2/05/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 148- Përgjegjës Sektori, Sektori i Zhvillimit, Drejtoria e Inovacionit, Zhvillimit dhe GIS, Drejtoria e Përgjithshme e Qeverisjes Elektronike dhe Inovacionit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Erisa Mushgjata

2. Miranda Allkja

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 13/05/2024, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13/05/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

 

  • 138- Përgjegjës Sektori, Sektori i Zhvillimit Strategjik të Blegtorisë, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë – Kategoria:  III-a

Kandidati fitues është: Sherina Hita 76 pikë

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Bashkia Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,:

  • 149- Specialist Finance, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Pezë, Kategoria: IV-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.