BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së Pranim nga Jashtë njofton se per pozicionin:

  • 131-Përgjegjës Sektori,Sektori i Hartimit dhe Monitorimit të Kontratave e Marrëveshjeve,Drejtoria Juridike, Drejtoria e Përgjithshme Juridike, Aseteve dhe Liçensimit,Kategoria III-a

Kandidati fitues është:  Elda Disha 76 pikë

 

  • 133-Përgjegjës Sektori,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse,Njësia Administrative Baldushk, Bashkia Tiranë,Kategoria III-a

Kandidati fitues është: Mikel Karaj 78 pikë

 

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • 130-Specialist i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr.11,Kategoria IV-a

Kandidati fitues është:

1. Melisa Rusi 82 pikë

2. Eva Fera 80 pikë

3. Doljana Velia 79 pikë

4. Krista Shehaj 78 pikë

5. Luisa Keta 78 pikë

6. Erjola Lame 76 pikë

7. Iris Erebara 76 pikë

8. Flaura Mersini 75 pikë

9. Zerina Tamo 74 pikë

10. Megi Bajziti 74 pikë

11. Albulena Tamo 74 pikë

12. Delinda Muçollari 74 pikë

13. Elda Disha 74 pikë

14. Fabjola Ahmeti 74 pikë

15. Elda Morina 74 pikë

16. Drilona Sylaj 73 pikë

17. Flogert Muça 73 pikë

18. Mereme Sina 73 pikë

19. Beklie Koltraka 72 pikë

20. Romir Islamaj 72 pikë

21. Samuel Dogjani 72 pikë