BASHKIA TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures se ankimimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 139- Përgjegjës Sektori, Sektori i Arkivës Digjitale,Drejtoria e Arkivit Qëndror dhe Protokollit,Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse,Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati  i kualifikuar është: Miranda Barhani

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5/04/2024, ora 12:00 Bashkia Tiranë.

  • 140-Përgjegjës Sektori, Sektori i Shërbimeve Shëndetësore në Komunitet, Drejtoria e Kujdesit Shëndetësor dhe Shërbimet e Integruara,Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të Bashkisë Tirane, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon,

  • 141-Specialist, Sektori i Zbatimit dhe i Monitorimit te Politikave dhe Konceptimit te Akteve,Drejtoria e Zhvillimit te Qendrueshem, Emergjencave Natyrore Drejtoria e Pergjithshme e Mjedisit dhe Zhvillimit te Qendrueshem, Kategoria IV-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

 

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Urdhërit nr. 45425 datë 29.12.2023 “Për miratimin e strukturës dhe organikes te Aparatit të Bashkisë së Tiranë’, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës njofton se për pozicionet:

  • Magazinier, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Pezë.

Kandidati fitues është: Genard Xhemali

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Lëvizja paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 143-Përgjegjës Sektori ,Sektori i Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit,Njësia Administrative Dajt, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar.

  • 124-Përgjegjës Sektori,Sektori i Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik Rural, Drejtoria e Pergjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Bashkia Tiranë, Kategoria III-a

Kandidati fitues është: Elga Kaloçi 81 pikë