BASHKIA TIRANË, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Urdhërit nr. 45425 datë 29.12.2023 për miratimin e strukturës dhe organikes te Aparatit të Bashkisë së Tirane” ju bëjmë me dije se për pozicionet:

  • Magazinier, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Pezë.

Kandidati i kualifikuar është: Genard Xhemali